Služby‎ > ‎Ako vybaviť/TLAČIVÁ‎ > ‎

Kolaudačné rozhodnutie

K vydaniu Kolaudačného rozhodnutia je potrebné doručiť vyplnený Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v prílohe) spolu s prílohami.
V prípade, že návrh nebude úplný (nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie), vyzve stavebný úrad žiadateľa na jeho doplnenie.
 
Súvisiace predpisy
  • stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
  • vyhláška č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  • vyhláška č. 532/2000, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Poplatky
- výška správneho poplatku závisí od druhu podania podľa zákona o správnych poplatkoch
- správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti na OÚ Dolný Kalník
 
Lehoty
- v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších do 60 dní
 
Opravný prostriedok
- možno podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia na OÚ Dolný Kalník
ĉ
Jana Vavrinkova,
2. 10. 2012, 23:23
Comments