Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Ozámenie o o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb 19.08.2018
Miestny poplatok za rozvoj v obci 15.08.2018
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 14.08.2018
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí konania 01.08.2018
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania – „ IBV Dolný Kalník – Kliny IV., SO 02 Miestna účelová komunikácia, SO 02.1 – Oporné múry a príprava územia, SO 07 – vonkajšia dažďová kanalizácia“ 26.07.2018
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania „IBV Dolný Kalník – Kliny IV., SO 04 – Vonkajšie osvetlenie“ 26.07.2018
Oznámenie o neprítomnosti 26.07.2018
Oznam pre voličov o podmienkach práva voliť a byť volený 18.07.2018
Verejná vyhláška / Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie 04.07.2018
Program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 04.06.2018
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 29.05.2018
Záverečný účet Obce Dolný Kalník za rok 2017 23.05.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018 23.05.2018
Návrh trasy optických vedení Slovak Telekom, a.s. 17.05.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (MZZO) 26.04.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie 13.04.2018
Vyhlásenie - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 10.04.2018
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Kalník 22.03.2018
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby 19.03.2018
Harmonogram vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 05.03.2018
Ponuka k odpredaju pozemkov 12.02.2018
Ako správne triediť odpad 22.01.2018
Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne konanie „ INS Klaster –MART AKME 01 Transport 15.01.2018
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Dolný Kalník 03.01.2018

Stránky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto