Program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

29.05.2017

Program 3. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční 7. júna  2017 o 18:00 hod na Obecnom úrade v Dolnom Kalníku

 

1.    Zahájenie, prezentácia,

2.    Schválenie programu OZ a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Záverečný účet obce Dolný Kalník za rok 2016

4.    Zmena a doplnok č.2 Územného plánu obce – návrh

5.    Návrh na VZN o miestnom poplatku za rozvoj

6.    Žiadosť p. Jablonskej a Kovačkovej  o zriadenie vecného bremena  na parcele č. 73/1

7.    Prezentácia digitálnej mapy firmou MAPA Slovakia Digital s.r.o.

8.    Farské – informácia k stavebnému konaniu

9.    Kliny – informácia k výstavbe prístupovej cesty + prerokovanie cenových ponúk na pokládku asfaltového povrchu 

10.  Odvodnenie a pokládka dlažby okolo OÚ – informácia

11.  Rôzne

12.  Diskusia

13.  Záver 

Súbory k obsahu: 

Územný plán obce

Odoberať novinky

Aktuálne počasie

Počasie Dolný Kalník tu

Najnovšie foto